Beleidsplan, protocollen en regelingen

Hieronder vvindt u het beleidplan van de Stichting Peuterspeelzaalwerk De Marne en een overzicht van de belangrijkste regelingen en protocollen. Het beleidsplan, de werkplannen en de protocollen en regelingen  liggen ter inzage op alle peuterspeelzalen en de centrale administratie. Deels kunt u ze ook downloaden op deze pagina.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid.

Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locaties werken. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s.

 • Veiligheids- en Gezondheidsbeleid (doc - 451 kB)

Pedagogisch beleidsplan

De werkwijze van de peuterspeelzaal is gebaseerd op een pedagogisch beleidsplan. Dit beleidsplan geeft aan wat de stichting voor ogen heeft bij de opvang en begeleiding van de aan haar toevertrouwde peuters. Zo ontstaat er een beeld van de werkwijze van de peuterspeelzaal. Iedere speelzaal heeft een eigen werkplan; dit is de praktische uitwerking van het pedagogisch beleidsplan.

 • Pedagogisch beleidsplan (doc - 99 kB)

Werkplan

Alle peuterspeelzalen hebben een werkplan geschreven. Hierin zijn de regels, de dagindeling en de activiteiten per peuterspeelzaal opgenomen. Het werkplan is in te zien op de peuterspeelzaal.

GGD inspectie

De peuterspeelzaal is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goed peuterspeelzaalwerk. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de kwaliteit. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspectie-onderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt op de peuterspeelzalen aan de gestelde eisen voldoen.

De inspectierapporten kunt u hier inzien.

Privacyreglement

De stichting Peuterspeelzaalwerk is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de persoonsregistratie. De bepalingen hiervoor zijn opgenomen in dit reglement.

Klachtenreglement

Wanneer u een klacht heeft kunt u terecht bij de leidster, de coördinator of het bestuur. De stichting valt voor wat betreft de klachtenregeling onder de geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De geschillencommissie werkt voor de aangesloten kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen om klachten van cliënten te behandelen en daarover aanbevelingen te doen aan de organisatie. Zie hier de klachtenregeling van het peuterspeelzaalwerk en het jaarverslag over 2018. Zie hier het klachtenformulier.

 • Jaarverslag klachtenregeling 2018 (doc - 163 kB)

 

Stagebeleid

Het opleiden van leerlingen in de praktijk is een belangrijke taak. We zijn immers bezig om ons eigen toekomstig personeel voor te bereiden op hun werk. Gezien de groeiende krapte op de arbeidsmarkt zal dit steeds belangrijker worden. Immers, wanneer wij een goed leerbedrijf zijn, zullen leerlingen voor onze organisatie kiezen en kunnen wij tijdens de opleiding mensen motiveren voor onze organisatie/branche. In dit beleidsstuk staat beschreven hoe de organisatie omgaat met stagiaires. We zijn door de OVDB erkend als leerbedrijf. Erkenningen zijn afgegeven voor de volgende opleidingen: SAW (sociaal agogisch werk, nivo 2, 3, 4 en VMBO. De Stichting Peuterspeelzaalwerk De Marne biedt geen BBL stages aan. Een stageplek aanvragen kan door het invullen van een aanvraagformulier. Dit formulier kan hier worden gedownload.

Stagebeleid_aanvraagformulier (doc - 175 kB)

Reglement centrale oudercommissie

In het reglement zijn de taken en verplichtingen alsmede de inrichting en samenstelling van de centrale oudercommissie geregeld.

Reglement personeelsvertegenwoordiging

In het reglement zijn de taken en verplichtingen alsmede de inrichting en samenstelling van de personeelsvertegenwoordiging geregeld.